Algemene gebruiksvoorwaarden

Corps

1-Doel en reikwijdte van de algemene gebruiksvoorwaarden:

Deze huidige algemene gebruiksvoorwaarden hebben als doel het bepalen van de voorwaarden waarin de internetgebruikers toegang kunnen krijgen tot de website Les-plus-beaux-campings.com en gebruik kunnen maken van haar diensten.

Iedere persoon (hierna genoemd de "internetgebruiker") die een bezoek brengt aan de website Les-plus-beaux-campings.com (hierna genoemd "website") verklaart, zonder voorbehoud, zich te houden aan deze algemene gebruiksvoorwaarden die, indien nodig, aangevuld kunnen worden voor bepaalde diensten met bijzondere voorwaarden. Deze worden vooraf bekend gemaakt aan de internetgebruiker ter aanvaarding tijdens de registratie op de desbetreffende dienst.

De internetgebruiker verklaart uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk deze algemene gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard, van kracht op de datum van de toegang tot de website en, door het enkele feit van een bezoek te brengen aan deze laatste.

De website behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment het geheel of een deel van deze algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen onder de aandacht van de internetgebruiker worden gebracht bij zijn bezoek aan de website. Het is daarna aan hem/ haar om regelmatig te verwijzen naar de nieuwste versie van de algemene gebruiksvoorwaarden, permanent beschikbaar op de website. Elk gebruik van de door de website aangeboden diensten, na wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden, valt onder de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden door de internetgebruiker.

 

2-Verantwoordelijkheden en garanties:

2-1-Voorwaarden voor toegang tot de website

De website zal trachten, waar mogelijk, om de website en zijn diensten permanent toegankelijk te houden, maar is niet verplicht dit te doen. De website kan dus de toegang onderbreken, met name om redenen van onderhoud of actualisering, of om andere redenen, met inbegrip van technische of redactionele redenen en dit, zonder kennisgeving of voorafgaande informatie aan de internetgebruikers. De site is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke onderbrekingen met betrekking tot de internetgebruikers en derden en dat, ongeacht de oorzaak, de duur of de frequentie van dergelijke onderbrekingen. Op dezelfde manier kan de website niet verantwoordelijk worden gesteld voor het  niet-functioneren, onmogelijke toegang, of slechte voorwaarden voor het gebruik van de website, te wijten aan gebrekkige apparatuur, storingen van de internetprovider van de internetgebruiker, congestie op het internet-netwerk of om een ​​andere reden buiten het vermogen van de website. Met name de overdrachtssnelheid en responstijd van de informatie die stroomt van het platform van de website naar het internet worden niet gewaarborgd door de website, de internetgebruiker erkent hierbij dat de overdrachtsnelheid van informatie niet afhankelijk is van de aangeboden diensten door de website, maar van inherente kenmerken van elektronische communicatienetwerken en de technische kenmerken van de verbindingsmodus (RTC, kabel, ADSL etc) en het internet.

De website biedt geen persoonlijke assistentie of "hot line". De internetgebruiker kan echter opmerkingen over de diensten van de website sturen via e-mail zonder verplichting tot reactie of behandeling van de website.

De website kan niet garanderen dat haar website of de server die deze beschikbaar maakt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Alle gegevens, en in het bijzonder alle software gedownload door de internetgebruiker, of verkregen op een andere manier tijdens het gebruik van de dienst, zijn op eigen risico. De internetgebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan zijn/haar computersysteem of verlies van gegevens na het downloaden van de gegevens of de raadpleging en het gebruik van de diensten.

 

2-2 Inhoud van de informatie verstrekt door de website

De website zet zich in, als uitgever, al het mogelijke te doen om de kwaliteit, nauwkeurigheid, veiligheid en juistheid van de informatie en gegevens beschikbaar op haar website te controleren, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de onnauwkeurigheid van dergelijke informatie.

De internetgebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de interpretatie van de informatie op de website. De website wijst alle aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die kan ontstaan ​​in verband met het gebruik van deze gegevens af.

De website publiceert alle Franse campings geregistreerd bij de prefectuur op 1 januari van het lopende jaar. De website kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen in de lijst, omdat de website niet betrokken is bij het publiceren van waarheidsgetrouwe informatie, dit hangt af van de gegevens die door de beheerders van de campingterreinen zijn verstrekt. De website zal echter alles in het werk stellen om eventuele onjuistheden die zouden kunnen verstrekt zijn door een beheerder van een campingterrein bij te werken en te corrigeren. Om deze reden worden de beheerders van de campingterreinen verzocht om zich kenbaar te maken bij de begeleidingsdienst van Motor Presse France, om hun rechten op een campingterrein te doen gelden.

 

2-3-Links en partnersites

De website herinnert aan de bestaande onafhankelijkheid van haar website en diensten en websites van haar partners, zowel in termen van inhoud, diensten als presentatie. De raadpleging en/of het gebruik van deze partnersites wordt geleid door hun eigen gebruiksvoorwaarden en de uitgevers van deze partnerdiensten zijn enkel contractueel betrokken ten opzichte van de internetgebruiker, zonder enig verband met de website. De website is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud, reclame, producten, diensten of elk ander element dat beschikbaar is op/of via deze websites.

Waaronder:

- De website wijst alle aansprakelijkheid af in het geval de partnerdiensten in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving, waarop de internetgebruiker verplicht wordt om de raadpleging van de betrokken website stop te zetten, bij gebreke kan hij hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.

- De website kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de partnerdiensten door de internetgebruiker. In het bijzonder kan de website op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld op grond van de inhoud van verzonden, ontvangen, overgedragen inhoud op partnersites (niet-limitatieve voorbeelden: geschillen die kunnen ontstaan ​​tussen een handelende partnerdienst en een internetgebruiker, of met betrekkeing tot een spelwedstrijd van een partner)

- De website kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor geschillen die voortvloeien uit het boeken van een verblijf bij een van de adverteerders of partners van de website, of het nu gaat om een camping, een reservatiecentrale of campingketen.

De website zal echter haar best doen om tijdig aan de partnerdiensten en/of derden, alle vragen, klachten van de internetgebruiker met betrekking tot deze diensten over te dragen. Opdat de website het onderwerp van hun verzoek en de betrokken partnerdienst  zou kunnen identificeren, wordt de internetgebruiker gevraagt om specifieke informatie te vermelden bij zijn/haar verzoek.

Elk geval van moeilijkheden met betrekking tot een hyperlink moet aan de beheerder of webmaster van de bijbehorende website worden gemeld.

 

3-Termijn en beëindiging:

De internetgebruiker erkent uitdrukkelijk dat de website het recht heeft om automatisch, zonder voorafgaande kennisgeving, zonder opzegging of vergoeding of rechtvaardiging, alle of een deel van de door de website aangeboden diensten stop te zetten.

In geval van een inbreuk van een internetgebruiker op deze algemene gebruiksvoorwaarden, of op specifieke voorwaarden van het gebruik van de diensten, of meer in het algemeen bij overtredingen van de geldende wet- en regelgeving, kan de website, van rechtswege en met onmiddellijke ingang, de toegang tot alle of een deel van haar diensten of haar website verbieden aan de internetgebruiker in kwestie, en dit zonder voorafgaande kennisgeving, zonder opzegging of vergoeding. De website kan deze beëindiging van de levering van diensten uitspreken zonder voorafgande kennisgeving van eventuele schade die het kan claimen als gevolg van deze inbreuken en de sancties die kunnen worden veroorzaakt (zie artikel 7).

 

4-Auteursrecht en intellectueel eigendom:

Alle elementen van de website, met inbegrip van de structuur, de redactionele inhoud, merken, logo's, afbeeldingen, teksten, illustraties, foto's, beelden, geluiden en video's, animatie, worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en intellectuele eigendomsrechten in het algemeen. Niets in deze algemene gebruiksvoorwaarden zal kunnen worden geïnterpreteerd als het verlenen aan de internetgebruiker van een licentie op intellectuele eigendomsrechten, waarvan de website uitsluitend beschikt over de eigendoms- en exploitatierechten.

De overtreder wordt onderworpen aan burgerlijke en strafrechtelijke sancties, en in het bijzonder de sancties die door het Wetboek van Intellectuele Eigendom worden voorgeschreven.

De website geeft de internetgebruiker, van bij zijn/haar toegang tot de website, het recht op persoonlijk, privaat en niet-exclusief gebruik, met uitsluiting van elke openbare of collectieve vertoning of verspreiding van de inhoud van de website. Als gevolg hiervan verklaart de internetgebruiker te voldoen aan de algemene rechten van intellectuele eigendom op de verschillende inhoud aangeboden door de website en in het bijzonder:

- het niet reproduceren, wijzigen, veranderen of verdelen, zonder toestemming van de website, van elk element op of met betrekking tot deze website

- het niet afleiden of commercieel gebruiken van deze diensten en van de website zonder eerst een uitdrukkelijke overeenkomst met de website af te sluiten.

Tevens wordt eraan herinnerd dat er geen hyperlink kan verwijzen naar de website zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Bij gebrek aan toestemming zal een dergelijke hyperlink worden beschouwd als een namaakmisdrijf.

Als uitgever zet de website zich ook in, op voorwaarde dat hij weet van het bestaan ​​van deze rechten, om de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren.

De website wijst elke verantwoordelijkheid af voor de schending van intellectuele eigendomsrechten die kunnen ontstaan ​​aan de ene kant, als onderdeel van de activiteiten van partnerschappen die ze moet sluiten met partnerdiensten, en ten tweede, in het kader van hyperlinks opgezet binnen haar pagina's.

 

5-Bescherming van de privacy:

5-1 Recht op toegang, wijziging en verwijdering

De internetgebruiker heeft te allen tijde het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van gegevens die betrekking hebben op hem/haar en die werden verzameld door de website bij verschillende activiteiten (abonnement op de nieuwsbrief,...) en die een rechtsgeldig bestand vormen en waarvoor de internetgebruiker zijn/haar uitdrukkelijke instemming heef gegeven door de creatie van zijn/haar account. Dit recht moet worden uitgeoefend op het volgende adres: Régicamp - 5 avenue de la République - 75011 PARIS - Frankrijk

Persoonlijke informatie verstrekt door een internetgebruiker mag worden verkocht of uitgewisseld bij de afwezigheid van verzet bij de registratie voor de nieuwsbrief. Ze kan ook worden doorgegeven aan derde technische dienstverleners van de website om de werking van hun diensten te garanderen.

 

5-2- Bescherming van minderjarigen

Personen die belast zijn met het ouderlijke gezag over een minderjarige of toezicht over een minderjarige erkennen op de hoogte te zijn dat de website of haar partnerdiensten informatie kunnen bevatten waarvan de aard of vorm niet geschikt kan zijn voor de raadpleging en/of het gebruik door een minderjarige. Ze worden daarom aangespoord om toezicht te houden op het gebruik van de minderjarige bij toegang tot het internet en op de websites of dienstpartners.

 

5-3- Cookies

Door onze site te gebruiken, stemt u in met het gebruik van de bovengenoemde cookies. Meer informatie en deze instellingen beheren.

 

6 -Bereik van de algemene gebruiksvoorwaarden: Gedeeltelijke nietigverklaring- niet-afwijzing- niet-naleving door de internetgebruiker

Indien één of meer bepalingen van deze gebuiksvoorwaardid nietig verklaard zijn in overeenstemming met een wet of regelgeving of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

Het feit dat de website afstand doet van een storing of inbreuk van een internetgebruiker in een van zijn contractuele of wettelijke verplichtingen mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een dergelijke storing of inbreuk, noch als afstand van het voordeel van die verplichting.

In het algemeen garandeert de internetgebruiker de website tegen alle vorderingen, eisen en/of veroordelingen tot schadevergoeding die de website zouden kunnen bedreigen, en/of die tegen haar zouden kunnen uitgesproken worden, met inbegrip van de redelijke kosten van advocaten die blootgesteld kunnen worden, wanneer deze als oorzaak, basis of herkomst de schending van deze algemene gebruiksvoorwaarden en/of aanvullende regels of richtlijnen die van toepassing zijn op de specifieke website door de internetgebruiker hebben.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene gebruiksvoorwaarden en eventuele specifieke voorwaarden, zullen deze laatste prevaleren boven deze algemene gebruiksvoorwaarden.

 

7-Toepasselijk recht en de verdeling van de rechtsmacht

Deze huidige algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en handhaving van deze voorwaarden zal de exclusieve bevoegdheid van de Tribunal de Grande Instance van Paris zijn, met inbegrip van beschermende , spoedeisende, interim-maatregelen of bij meerdere beklaagden.